Lexbridge - Kancelaria Klientów Indywidualnych - poznaj usługi
Lexbridge - Kancelaria Klientów Indywidualnych - poznaj usługi
 • Inne sprawy majątkowe

   

  Ochrona przed odpowiedzialnością w wolnych zawodach

  • spory na tle wykonywania wolnego zawodu

  • odpowiedzialność odszkodowawcza architektów, projektantów i innych osób sprawujących samodzielne funkcje w budownictwie, a także brokerów, doradców podatkowych, radców prawnych i adwokatów itd. 

  • ochrona przed bezzasadnymi roszczeniami

  • ochrona dobrego imienia przedstawicieli wolnych zawodów (oszczercze publikacje, nieuzasadnione-oszczercze skargi do samorządu itd.)

  • bezpieczne formy wykonywania wolnego zawodu (doradztwo opiniowanie, przy zakładaniu Spółek wolnych zawodów, udziale w organach tych Spółek itd.)

   

  Ochrona konsumentów

  • spory na tle umów kredytowych, pożyczek, ochrona przed lichwą

  • dochodzenie  należności konsumenckich, roszczeń z tytułu rękojmi, gwarancji i niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową

  • klauzule abuzywne (niedopuszczalne zapisy w umowach z konsumentami)

  • kredyt konsumencki

  • spory konsumenckie z umów komisowych - sprawy o wady towaru nabytego w komisie, ochrona konsumenta, roszczenia względem komisanta

   

  Ochrona przed komornikiem i egzekucją

  • obrona przed nieuzasadnioną egzekucją

  • ochrona osób trzecich, których rzeczy zostały zajęte przy okazji egzekucji z obcego majątku;

  • ochrona byłych małżonków, spadkobierców lub wspólników przed egzekucją

  • zastępowanie dłużnika w toku egzekucji i postępowania zabezpieczającego (zaskarżanie czynności i orzeczeń komorników)

  • odszkodowanie za niedopuszczalną lub wadliwie prowadzoną egzekucję (dochodzenie odszkodowań za szkody spowodowane bezprawnymi działaniami komorników, nierzetelnymi wycenami itp. oraz za szkody wywołane przez zabezpieczenie lub egzekucję prowadzoną przez rzekomych wierzycieli)