Lexbridge - Kancelaria Klientów Indywidualnych - poznaj usługi
Lexbridge - Kancelaria Klientów Indywidualnych - kontakt

AKTUALNOŚCI

  • 2013-10-09Refundacja kosztów leczenia poza granicami kraju

    Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, w związku z obowiązującą swobodą przepływu usług, polscy obywatele mogą obecnie korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej dostępnych również w innych krajach UE. W przypadkach nagłych można zgłaszać się bezpośrednio do zagranicznych placówek medycznych, które udzielą świadczeń w zakresie niezbędnym z medycznego punktu widzenia. W takiej sytuacji wystarczy okazanie jedynie karty EKUZ, a w przypadku obciążenia polskiego obywatela opłatą za usługi medyczne, można uzyskać zwrot tych kosztów po powrocie do Polski. Sytuacja przedstawia się jednak zupełnie inaczej w przypadku, gdy leczenie jest zaplanowane (np. zabieg operacyjny, specjalistyczne badania diagnostyczne). W takiej sytuacji należy jeszcze przed rozpoczęciem planowego leczenia poza granicami kraju wystąpić do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z odpowiednim wnioskiem o wyrażenie zgody na takie zagraniczne leczenie. Prezes NFZ wydaje decyzję w sprawie zgody, na którą przysługuje skarga do sądu administracyjnego. Podjęcie leczenia bez uprzedniego uzyskania zgody Prezesa NFZ albo pomimo decyzji odmownej uniemożliwi zatem odzyskanie poniesionych kosztów. Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził, że niespełnienie warunku w postaci uzyskania w kraju zgody na leczenie w innym państwie członkowskim, stanowi podstawę do odmówienia zwrotu kosztów leczenia za granicą (wyrok NSA z dnia 18.01.2012r., II GSK 1460/2010). Ponadto Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził jednoznacznie, że przepisy krajowe, które uzależniają prawo pacjenta do uzyskania opieki szpitalnej w innym państwie członkowskim na koszt systemu, do którego należy, od wcześniejszej zgody organów krajowych, są zgodne z prawem unijnym (wyrok ETS z dnia 16.05.2006r. w sprawie C-372/04).