Lexbridge - Kancelaria Klientów Indywidualnych - poznaj usługi
Lexbridge - Kancelaria Klientów Indywidualnych - kontakt

AKTUALNOŚCI

 • 2012-02-02Odszkodowanie za najem pojazdu zastępczego


   Istotnym zagadnieniem, które rodziło dotychczas wiele sporów i wątpliwości, była możliwość domagania się przez osobę poszkodowaną od ubezpieczyciela sprawcy wypadku, w ramach obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych OC, zwrotu kosztów najmu pojazdu zastępczego w sytuacji gdy korzystanie z własnego pojazdu było niemożliwe ze względu na jego uszkodzenie bądź zniszczenie.

   O ile zakłady ubezpieczeń zazwyczaj uznawały swoją odpowiedzialność w przypadku zgłoszenia poniesionych kosztów najmu pojazdu zastępczego przez przedsiębiorców, którym najmowany pojazd był potrzebny do prowadzenia działalności gospodarczej, o tyle w przypadku poszkodowanych osób fizycznych, które wykorzystywały swoje pojazdy do tak codziennych potrzeb jak np. dojazd do pracy, odwożenie dzieci do szkoły lub do przedszkola, czy też zakupy, wyjazdy urlopowe i rekreacyjne, ubezpieczyciele najczęściej odmawiali spełnienia świadczenia odszkodowawczego. Ponadto w przypadku osób nieprowadzących działalności gospodarczej, zakłady ubezpieczeń częstokroć uzależniały wypłatę odszkodowania z tego tytułu od tego, czy najem pojazdu zastępczego rzeczywiście był niezbędny i czy poszkodowany nie miał możliwości skorzystania ze środków komunikacji zbiorowej.

   Ostatnia uchwała Sądu Najwyższego w sposób jednoznaczny potwierdziła możliwość żądania zwrotu kosztów najmu pojazdu zastępczego, nieprzeznaczonego do prowadzenia działalności gospodarczej. Sąd Najwyższy stwierdził bowiem, że „odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za uszkodzenie albo zniszczenie pojazdu mechanicznego, niesłużącego do prowadzenia działalności gospodarczej, obejmuje celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki na najem pojazdu zastępczego; nie jest ona uzależniona od niemożności korzystania przez poszkodowanego z komunikacji zbiorowej” (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17.11.2011r., sygn. akt III CZP 5/11).

   Sąd Najwyższy wskazał również, że korzystanie przez poszkodowanego z własnego pojazdu mechanicznego nie może być odtworzone przez wykorzystanie środków komunikacji publicznej, są to bowiem odmienne sposoby korzystania z rzeczy. Samochód w sposób bardziej wszechstronny i funkcjonalny zaspokaja potrzeby życiowe właściciela. Korzystanie z niego stało się obecnie standardem cywilizacyjnym i taka jego funkcja będzie się umacniać.

   Należy pamiętać, że najem pojazdu zastępczego może być jednak uznany za zbędny w sytuacji, gdy właściciel nie używał tego samochodu albo dysponował innym samochodem, nadającym się do wykorzystania. W takiej sytuacji ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania. Okres refundacji kosztów najmu nie może przekraczać czasu naprawy uszkodzonego pojazdu albo czasu potrzebnego do nabycia nowego pojazdu, w sytuacji gdy poprzedni uległ całkowitemu zniszczeniu. Ponadto zakład ubezpieczeń ma prawo pomniejszyć odszkodowanie o nieponiesione koszty eksploatacji własnego pojazdu, które osoba poszkodowana poniosłaby, gdyby do uszkodzenia lub zniszczenia tego pojazdu nie doszło.