Lexbridge - Kancelaria Klientów Indywidualnych - poznaj usługi
Lexbridge - Kancelaria Klientów Indywidualnych - kontakt

AKTUALNOŚCI

  • 2012-02-29Odpowiedzialność kierownika budowy

    Kierownik budowy jest jednym z uczestników procesu budowlanego (obok inwestora, projektanta oraz inspektora nadzoru inwestorskiego) – to osoba kierująca procesem realizacji budowy. Kierownik na budowie reprezentuje wykonawcę (firmę budowlaną). Jego podstawowym obowiązkiem jest dbanie o to, aby Twój dom został zbudowany bez żadnych wad i usterek. To właśnie kierownik budowy organizuje cały proces wykonywania robót budowlanych od momentu protokolarnego przekazania mu placu budowy aż do odbioru końcowego i oddania domu do użytkowania, dlatego też zabezpieczenie należytego wykonywania przez niego powierzonych obowiązków jest niezmiernie istotne dla właściwego przebiegu procesu budowlanego.

    Jeśli Twój dom buduje deweloper, to zazwyczaj on zapewnia udział kierownika budowy w procesie budowlanym. Natomiast jeśli budujesz dom samodzielnie, to zgodnie z prawem budowlanym na Tobie, jako na inwestorze, spoczywa obowiązek zapewnienia objęcia budowy przez kierownika budowy. W takiej sytuacji z reguły firma budowlana, z którą podpisujesz umowę o roboty budowlane, poleci Ci określoną osobę na kierownika budowy. Do objęcia funkcji kierownika budowy wystarczy już samo pisemne oświadczenie kierownika budowy o przyjęciu powierzonej mu funkcji. Jednakże zdecydowanie pewniejszym rozwiązaniem i znacznie lepiej chroniącym Twoje interesy, jest zawarcie z kierownikiem budowy pisemnej umowy, w której dokładnie zostaną określone jego obowiązki, a przede wszystkim odpowiedzialność za wady i usterki obiektu. Dokument taki daje Ci dodatkową gwarancję i stanowić będzie istotny dowód w sprawie w przypadku gdyby doszło do ewentualnego sporu sądowego. Najkorzystniejszym dla Ciebie rozwiązaniem byłoby umieszczenie w umowie o pełnienie funkcji kierownika budowy postanowienia stanowiącego, że kierownik budowy za wady i usterki obiektu odpowiada solidarnie z wykonawcą budowlanym. Warto jest również wprowadzić w umowie kary umowne na wypadek nieprawidłowego lub nieterminowego wywiązywania się przez kierownika budowy z powierzonych zadań, czy zastrzec sobie możliwość zmiany kierownika budowy w każdym czasie.
     
    Może zaistnieć taka sytuacja, że jeszcze w trakcie prowadzenia prac budowlanych albo już po ich zakończeniu i oddaniu domu do Twojego użytku, ujawnią się jakieś usterki, które utrudniają normalne korzystanie z nowego domu albo wręcz zagrażają życiu i zdrowiu Twojemu i pozostałych domowników (np. pękające ściany, przeciekający dach, realne ryzyko zawalenia się domu). Fakt, że określona firma budowlana prowadziła budowę Twojego domu niekoniecznie musi oznaczać, że tylko i wyłącznie ona ponosi odpowiedzialność za taki stan rzeczy. Jeśli bowiem kierownik budowy wykonywał powierzoną mu funkcję w sposób niedbały, np. pozwolił na wykonywanie przez wykonawcę prac budowlanych w sposób sprzeczny ze sztuką budowlaną czy przepisami, albo na użycie niewłaściwych materiałów budowlanych i skutkiem tego są wady budynku, kierownik również będzie ponosił odpowiedzialność cywilną za powstałe usterki. W takiej sytuacji możesz domagać się od niego odszkodowania, tj. zapłaty sumy pieniężnej, która pozwoli na pokrycie kosztów usunięcia stwierdzonych wad i usterek (naprawy, wymiany, przebudowy, odbudowy). Ponadto jeśli kierownik prowadzi roboty budowlane niezgodnie z ustaleniami projektowymi lub sprzecznie do informacji zawartych w pozwoleniu na budowę może podlegać on odpowiedzialności zawodowej, a w niektórych sytuacjach również odpowiedzialności karnej.